WPROWADZENIE

Weterynaryjne Centrum Badawcze

Projekt pn. Aparatura WCB (Weterynaryjne Centrum Badawcze)

Finansowany z Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Priorytet I. „Tworzenie Warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”. Działanie 1.1. Wzmocnienie Sektora Badawczo – Rozwojowego.

Inwestycja zrealizowana została w okresie: 30.12.2011 r. – 30.12.2013 r.

Beneficjent: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Istota projektu dotyczy utworzenia Weterynaryjnego Centrum Badawczego (WCB), m.in. adaptacji pomieszczeń i wyposażenia w aparaturę zintegrowanego zespołu laboratoriów do badań na zwierzętach użytkowych (świnie, bydło, owce, kozy) na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, mającego służyć nowoczesnym badaniom na styku medycyny i weterynarii, w zakresie fizjologii i patofizjologii zwierząt (także rozumianych jako model dla człowieka) oraz badaniom chorób i schorzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego.

HARMONOGRAM

PROJEKTU

30 Grudzień 2011

Rozpoczęcie projektu

 

30 Grudzień 2013

Zakończenie inwestycji

 

SGGW WCB, Tel: 22 5936185, Fax: 22 5936191, ul. Nowoursynowska 100, 02-797 Warszawa